تامپون ها و پدهای بهداشتی

بعضی از بانوان ترجیح می دهند در طول دوران  قاعدگی از پدهای بهداشتی و گروه دیگرا ز تامپون ها استفاده کنند. شما باید از پدهایی با کمترین میزان الیاف مصنوعی و بالاترین میزان الیاف طبیعی استفاده کنید (قسمت پدهای روزانه را مطالعه کنید).

در شرایط خاصی، پزشک متخصص ممکن است فقط استفاده از پدها را به شما توصیه بکند.

بهداشت مناسب در ناحیه خارجی تناسلی، به خصوص در دوران قاعدگی بسیار مهم است.

اجتناب از

  • استفاده از تامپون ها در طول عفونت واژینال
  •  استفاده از تامپون ها خارج از دوران قاعدگی (باعث خشک شدن واژن می شود)

بهداشت شخصی مناسب

  •  تامپون ها را در 2 تا 3 روز اول هر 3 تا 6 ساعت و سپس هر 4 تا 8 ساعت، تعویض کنید.