مقاربت

التهاب پوستی در ناحیه خارجی تناسلی بعداز مقاربت غیر معمول نیست. اگر شما حساس هستید، بهتر است قبل و بعد از مقاربت از یک کرم در ناحیه خارجی استفاده کنید.

 اگر ناحیه خارجی تناسلی و واژن خیلی خشک هستند، یک ژل یا کرم می تواند کمک کند (مانند کرم مرطوب کننده واژیسان)

اجتناب از

بهداشت شخصی مناسب

  • اگر پوست شما حساس است ، از کرم در ناحیه خارجی تناسلی قبل و در صورت امکان بعداز مقاربت استفاده کنید (مانند کرم مرطوب کننده واژیسان)
  • برای همسر شما: بهداشت ناحیه تناسلی قبل از مقارت