لیف ها و حوله ها

استفاده دائم از لیف های شخصی مرطوب ، یک زمینه مناسب برای تولید و رشد باکتری ها و قار چ ها  می باشد. برای این مشکل ، اگر شما مستعد به عفونت های برگشت پذیر هستید، بهتر است از پاک کننده های یک بار مصرف ویا در هر بار یک لیف تمیز را برای ناحیه تناسلی خود استفاده کنید.

اجتناب از

  • استفاده از یک لیف به دفعات زیاد
  • به  اشتراک گذاشتن لیف ها و حوله ها با اشخاص دیگر

بهداشت شخصی مناسب

  • از به اشتراک گذاشتن لیف ها و حوله ها با اشخاص دیگر خودداری کنید.
  • یا استفاده از پاک کننده های یک بار مصرف
  • یا استفاده از لیف کتان تمیز در هر بار شستشوی ناحیه تناسلی
  • خشک کردن بطور کامل
  • شستشوی لیف ها و حوله ها در دمای حداقل 60 درجه سانتی گراد