سیستم دفاع طبیعی

تمام قسمت های ناحیه تناسلی، از یک واحد عملکردی یکسان و تعادل طبیعی، سیستم دفاع  و سیستم تمیز کننده طبیعی تشکیل شده است. تمام قسمت های ناحیه تناسلی (ناحیه خارجی و داخلی) به صورت طبیعی آماده مقابله با میکروارگانیسم های خارجی می باشد. (باکتری ها و قارچ ها)

 چه چیزی در کجاست؟ فلش را به سمت قسمت های مختلف بدن یا طبقه بندی ها حرکت دهید.

اگر به سیستم دفاع طبیعی آسیب وارد شود، عفونت و التهاب (مانند احساس سوزش و قرمزی) می تواند در هر دو قسمت خارجی و داخلی گسترش یابد.

 مخصوصا برای بانوانی که مستعد به عفونت های برگشت پذیر واژینال هستند و یا پوست حساسی در ناحیه خارجی تناسلی دارند بسیار مهم است که مراقب مشکلات در کل ناحیه تناسلی باشد. (هم داخلی و هم خارجی)، زیرا مشکلات ناحیه خارجی می تواند در قسمت واژن تاثیرگذار باشد و بالعکس.