سوالات متداول در ارتباط با لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان

هرچند وقت یکبار باید از لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان استفاد کنم؟

یک بار در روز کافی است.

بازگشت به بازبینی