سوالات متداول در ارتباط با لوسیون شستشوی تناسلی واژیسان

آیا لازم است که سطح pH یک محلول شستشوی تناسلی را با سن مطابقت داد؟

نه، pH ناحیه خارجی تناسلی در ارتباط با pH پوست است که حدود 5 می باشد. این pH در کل طول زندگی یک خانم باقی می ماند. فقط در ناحیه داخل واژن میزان pH براساس سن و سطح هورمون ها ، تغییر می کند، اما لوسیون شستشوی ناحیه تناسلی واژیسان برای استفاده داخل واژن منظور نشده است.

بازگشت به بازبینی